ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 31, (1) 43 - 54 (1987)


ZÁVISLOSŤ VIZKOZITY MODELU SKLOVINY EUTAL OD TEPLOTY A ZLOŽENIA

DEPENDENCE OF MODEL EUTAL GLASS MELT VISCOSITY ON TEMPERATURE AND COMPOSITION


 
Liška Marek, Hamlík Ladislav, Kanclíř Edmund
 
Spoločné laboratórium pre základný výskum skla Centra chemického výskumu SAV a Výskumného a vývojového ústavu sklárskeho, ul. SSP 20, 912 50 Trenčín

Aplikáciou nelineárnej regresnej analýzy sa navrhlo analytické vyjadrenie závislosti viskozity od teploty a zloženia sústavy CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂-B₂O₃. Funkčná závislost je založená na Fulcherovej rovnici s koeficientami vyjadrenými v tvare kvadratických zmiešaných polynómov percentualného zastúpenia jednotlivých oxidov. Dokázalo sa, že na získanie vyhovujúceho opisu experimentálnych dat treba v regresnej analýze simultánne spracovávat body zo všetkých viskozitných kriviek. Platnosť navrhnutého matematického modelu sa v oblasti blízkej zloženiu skla EUTAL overila štatistickými metódami. Potvrdila sa sieťotvorná funkcia oxidov hlinitého a boritého a funkcia modifikátorov pre oxid vápenatý a oxid horečnatý.

The EUTAL glass melt was modelled by a system of five oxides having the composition 53.7 SiO₂, 18.9 CaO, 4 MgO, 8.1 B₂O₃ and 14 Al₂O₃ (wt. %). The experimental base comprised 41 glasses derived from the given composition by pair changes in the content of the individual oxides by ±2 wt. % and ±4 wt. %. The temperature dependence of viscosity was basically described by Fulcher's equation

logη(T,c) = A(c) + B(c)/(T - To (c)),

where vector c determines the composition. The coefficients A, B, To were expressed in the form of mixed polynomials of percent by weight for the contents of CaO, MgO, Al₂O₃ and B₂O₃.

The least squares method was used to find expressions for a quadratic polynomial with interaction terms, and for a polynomial representing linearly additive expressing. Statistical evaluation showed that the quadratic model provided a satisfactory description of the relationship in question.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact