ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (4) 343 - 349 (1985)


ALGORITMIZÁCIA VÝPOČTU ROVNOVÁŽNEHO FÁZOVÉHO ZLOŽENIA MNOHOZLOŽKOVÝCH SÚSTAV V SUBSOLIDUSOVEJ OBLASTI I
 
Majling Ján, Dubík Marián, Kovár Vladimír, Jesenák Viktor
 
Chemickotechnologická fakulta SVŠT, Katedra chemickej technológie silikátov, 812 37 Bratislava

Algoritmus umožňuje v mnohozložkovej subsolidusovej sústave identifiko­vať aktuálnu rovnovážnu asociáciu fáz a vypočítat kvantitatívne fázové zloženie sústavy, a to na základe údajov o chemickom zložení sústavy, che­mickom zložení mineralogických zložiek prítomných v relevantnej oblasti fázového priestoru a údajov o koexistencii dvojíc fáz danej sústavy. Metóda umožňuje sledovat zmeny rovnovážneho fázového zloženia technických pro­duktov pri postupnej zmene vzájomného pomeru viacsložkových surovinových zložiek.


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact