ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (4) 317 - 325 (1984)


TERMOANALYTICKÉ ŠTÚDIUM VYSOKOTEPLOTNEJ DEHYDRATÁCIE KAOLINITOV

II. Aktivačné parametre reakcie a kompenzačný kinetický efekt


 
Horváth Ivan, Komadel Peter, Gáliková Ľubica
 
Ústav anorganickej chémie Centra chemického výskumu SAV, 842 36 Bratislava

Na základe výsledkov izotermickej TG analýzy boli vypočítané hodnoty aktivačnej energie (EA), frekvenčného faktoru (A), aktivačnej entropie (ΔS≠), aktivačnej entalpie (ΔH≠) a aktivačnej volnej entalpie (ΔG≠) dehydroxylácie kaolinitov. Zistilo sa, že aktivačné parametre dehydroxylačného procesu vykazujú kompenzačný kinetický efekt. Z kompenzačných vztahov sa určila izokinetická teplota β = 679 ± 2 K.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact