ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (2) 137 - 150 (1983)


STANOVENIE OBSAHU 11 Å TOBERMORITU V PRODUKTOCH HYDROTERMÁLNEHO PROCESU
 
Horváth Vojtech, Petrovič Ján
 
Ústav anorganickej chémie SAV CCHV, Dúbravská cesta 5, 842 36 Bratislava

Produkt syntézy 11 Å tobermoritu zo zmesí CaO-SiO₂-H₂O obsahuje 11 Å tobermorit, bez ohladu na stupeň usporiadania štruktúry produktu, ak molyb­dátová metóda preukáže prítomnosť kalciumhydrosilikátov s dvojitými retazcami tetraédrov [SiO₄]. Jeho obsah priamo určuje zistený podiel molybdénaktívneho SiO₂ v danom kondenzačnom stupni. Jednoznačnost stanovenia je zabezpečená vylúčením možnosti kontaminácie produktu xonotlitom.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact