ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 32, (1) 56 - 64 (1988)


OPTIMALIZACE CHEMICKÉHO SLOŽENÍ SODNODRASELNÉHO KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA

OPTIMIZING THE CHEMICAL COMPOSITION OF SODA-POTASH CRYSTAL GLASS


 
Šašek Ladislav 1, Švácha Jaroslav 1
 
1 Vysoká škola chemicko-technologická, Katedra technologie silikátů, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6
1 Department of Silicate Technology, Institute of Chemical Technology, 166 28 Prague 6

Metodika využívá experimentálně stanovené regresní rovnice pro chemickou odolnost proti vodě, střední součinitel teplotní roztažnosti a viskozitu v oblasti tavících teplot na chemickém složení s použitím minoritních přídavků oxidu boritého, hlinitého a zinečnatého. Optimalizace byla provedena simplexovou metodou, která je součástí programové knihovny počítače EC 1033, ve výpo­četním centru VŠCHT v Praze. Zpětným proměřením skel , navržených simplesuovou metodou byla zjištěna velmi dobrá shoda s požadovanými hodnotami vlastností sodnodraselného křišťálového skla a lze ji proto doporučit k širšímu využití v praxi.

The method utilizes an experimentally established regression equation for chemical resistance to water, the mean coefficient of thermal expansion and viscosity in the region of melting temperatures in dependence on chemical composition varied by minority additions of boric oxide. alumina and zinc oxide. The optimizing was carried out by the simplex method which is available in the program library of the Institute of Chemical Technology. Experimental measurements on glasses and glass melts devised by the simplex method showed very satisfactory agreemont with the required values of the given properties of soda-potash crystal glass. The optimizing procedure can therefore be recommended for wider utilization in practice. The main advantage of the optimizing method is that the respective programs are readily available and it is only necessary to carry out minor adjustments of the respective regression equations describing the dependence of the properties of glasses and glass melts on their chemical composition. The solution can be found without having to work out demanding programs by merely setting the objective function and the boundary conditions of optimizing.


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact