ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 31, (3) 269 - 273 (1987)


URČOVÁNÍ ZÁVISLOSTI MEZI NAPĚTÍM A RYCHLOSTÍ CREEPU PŘI ZKOUŠCE OHYBEM

DETERMINING THE RELATIONS HIP BETWEEN STRESS AND CREEP RATE DURING BENDING TEST


 
Menčík Jaroslav 1
 
1 Výzkumný ústav potravinářské a chladící techniky, Resslova 956, 501 87 Hradec Králové
1 Research Institute of Foodstuff and Refrigeration Technology, 501 87 Hradec Králové

Rychlost poměrné deformace ε při ustáleném creepu závisí na napětí a přibližně podle vztahu ε = kσn. Při určování konstant k, n popř. hodnot ε, σ ze zkoušek prováděných na vzorcích namáhaných ohybem, je nutno respektovat skutečnost, ze ε i σ nabývají v různých místech vzorku různých hodnot. V předložené práci jsou odvozeny potřebné výpočetní vztahy. Východiskem pro analýzu naměřených hodnot je vztah mezi rychlostí charakteristické deformace w a charakteristickým zatížením F, ln |w/w₀| = nln |F/F₀|, která platí zcela obecně, bez ohledu na způsob zatížení a deformování. Při odvozování lze využít analogie mezi rychlostí deformování při creepu a velikostí deformace podobného tělesa z nelineárně elastického materiálu.

The strain rate ε at steady-state creep depends on stress a approximately according to the equation ε = kσn. In determining the constants k, n, or the values of ε, σ from tests on specimens stressed by bending, one should take into account the fact that both ε and σ have different values at different points of the specimen. The required relationships have been derived in the present study. The analysis of the values measured is based on the relationship between the rate of characteristic deformation w and the characteristic load F, i.e. ln |w/w₀| = nln |F/F₀|, which holds quite generally regardless of the kind of loading and the type of deformation. In the derivation, use can be made of the analogy between the deformation rate at creep and the degree of deformation of a similar body from a non-liearly elastic material.


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact