ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (4) 311 - 318 (1986)


VYSOKOTEPLOTNÁ DEHYDRATÁCIA KAOLINITOV

III. Vplyv parametrov submikroskopickej štruktúry


 
Horváth Ivan 1, Gregorjevic Fedorenko Jurij 2, Georgijevic Kukovskij Jevgenij 2
 
1 Ústav anorganickej chémie Centra chemického výskumu SAV, 842 36 Bratislava
2 Ústav geochémie a fyziky minerálov AV USSR, Prospekt Palladina, Kijev, ZSSR

Študoval sa vplyv niektorých parametrov submikroskopickej štruktúry kaolinitov (velkosť domén a mikrodeformácie štruktúry) na aktivačné veličiny dehydroxylačnej reakcie. Výsledky experimentov naznačili, že s rastúcou velkosťou domén kryštálov kaolinitu (meranou v smere kolmom na klad vrstiev) sa aktivačná energia procesu zmenšuje. Predpokladá, sa vplyv charakteru difúznych drah a intrakryštalického tlaku PH2O (tlak H₂O (g) medzi domenami kryštálov kaolinitu) na difúziu vzniklých molekul vody. Ukazuje sa, ze tieto faktory sú priaznivejšie pre lepšie usporiadané štruktúry kaolinitu, čím možno vysvetliť nižšie aktivačné energie ich izotermického rozkladu v porovnaní so štruktúrne neusporiadanými kaolinitmi napr. fireclayového typu. Obdobnú tendenciu majú tiež hodnoty aktivačnej entrópie (ΔS*) dehydroxylačnej reakcie.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact