ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (1) 31 - 40 (1985)


ŠTATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKCIE BEZFAREBNÉHO SKLA VO FAREBNÝCH PRIESTOROCH
 
Liška Marek 1, Plško Alfonz 2, Kanclíř Edmund 1
 
1 Spoločné laboratórium Centra chemického výskumu Slovenskej akadémie vied a Výskumného a vývojového ústavu sklárskeho
2 Výskumný a vývojový ústav sklársky, ul. SNP 20, 912 50 Trenčín

Farba 152 vzoriek sodnodraselného kryštálu sa sledovala vo farebnom priestore trichromatických zložiek (X, Y, Z) a v homogénnom farebnom priestore CIE Lab. V týchto priestoroch sa určili základné štatistické charak­teristiky distribúcie a hlavné smery elipsoidov variácií a kovariancií. Z výsledkov vyplynulo, že vhodnejším priestorom pre opis farby je priestor CIE Lab, v ktorom hlavné osi splývajú so súradnicovými osami Lab, ktoré potom na rozdiel od trichromatických zložiek z hľadiska štatistickej distribúcie sa javia ako nezávislé.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact