ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (1) 51 - 59 (1985)


Príprava prášku LiTiZn-feritu rozkladom z amorfného citranového prekurzoru
 
Grusková Anna 1, Lipka Jozef 2, Tóth Ignác 2
 
1 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky EF SVŠT, Vazovova 5, 812 19 Bratislava, SK
2 Katedra jadrovej fyziky a techniky EF SVŠT, Vazovova 5, 812 19 Bratislava, SK

Príprava feritového prášku z kvapalnej fázy poskytuje lepšiu chemickú homogenitu a dáva možnosť teplotného spracovania pri nižších teplotách než v prípade přáškov pripravených keramickou cestou. Východiskový roztok po­zostávajúci zo solí kovových iónov a kyBeliny citrónovej odpovedal požadova­nému zloženiu LiTiZn feritu s malými prídavkami Mn a Bi. Pri záhreve prebiehala postupne dehydratácia a rozklad amorfného citranového prekurzora na kryštalické fázy. Po ukončení rozkladu organických zložiek prášok obsahoval 88,5 % železa vo forme oxidov, hematitu a hlavne spinelu. Ďalším teplotným spracovaním došlo k zániku niektorých fáz na úkor usporiadania spinelového typu. Mössbauerova spektroskopia a röntgenová difrakcia potvrdili, že takto získaný prášok je zmesou Li feritu a hematitu a termogravimetrické merania ukázali, že nad určitou teplotou už nedochaáza k úbytku hmotnosti.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact