ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (2) 143 - 155 (1985)


HODNOCENÍ VELIKOSTI KŘEMENNÝCH ZRN V TROJROZMĚRNÝCH STRUKTURÁCH
 
Vítek Jan
 
Vědeckovýzkumný uhelný ústav, 716 07 Ostrava-Radvanice, CZ

Při rekonstrukci trojrozměrné struktury z jejího rovinného řezu, prováděné např. při vyhodnocování nábrusů hornin, je nutno přihlížet k vlivu dvou faktorů: - neekvivalence velikosti minerálních zrn a velikosti z nich vzniklých rovinných řezů a - neekvivalence relativních četností zrn jednotlivých velikostí v trojrozměrném vzorku a relativních četností odpovídajících řezu zrn v nábrusu. Byl vypracován výpočetní postup pro eliminaci uvedených zdrojů chyb, využívající samočinného počítače. Jeho použitelnost byla ověřena na souboru vzorků různých typů hornin, u nichž byla hodnocena disperzita křemenných zrn.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact