ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (2) 157 - 168 (1985)


MĚŘENÍ LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI KERAMIKY S POUŽITÍM TVRDOMĚRU
 
Kroupa František, Hnilica František
 
Státní výzkumný ústav materiálu, Opletalova 25, 113 12 Praha, CZ

Jsou zhodnoceny tři způsoby měření lomové houževnatosti KIC keramických materiálů, založené na využití trhlin vytvořených při vtisku indentoru Vickersova tvrdoměru. Je upozorněno na vliv velikosti a tvaru vzorku na délku trhlin a na úlohu vnitřních pnuti v okolí vtisku při šíření trhlin. Jsou uvedeny výsledky měření KIC při pokojové teplotě několika druhů slinutého jemnozrnného korundu a piezokeramiky PZT, vyvinutých ve VÚEK, a výsledky srovnány s měřeními KIC v případě, kdy trhlina je simulována zářezem diamantovým kotoučem.


PDF (3.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact