ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (3) 215 - 225 (1985)


VLIV TEPLOTNÍHO REŽIMU NA ROZPOUŠTĚNÍ PÍSKOVÝCH ZRN V TAVENINĚ SKLÁŘSKÉHO KMENE
 
Freivolt Štefan, Němec Lubomír
 
Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátů ČSAV a VŠCHT, 166 28 Praha 6, CZ

Metodou elektronové mikroanalýzy byl sledován vývoj difúzní vrstvy SiO₂ na povrchu zrn písku po projití teplotními režimy odpovídajícími průběhu teplot ve vrstvě kmene na hladině skloviny. Výsledky ukázaly, že difúzní vrstva kolem zrn je souvislá a její tloušťka se pohybuje kolem 4-5 μm. Statistickým zpracováním výsledku bylo zjištěno, že tloušťka difúzní vrstvy je nezávislá na tvaru a velikosti zrna, jakož i na použitém teplotním režimu. Při zvýšení konečné teploty vzrostla i tloušťka difúzní vrstvy. Odhadnutý podíl doby rozpouštění písku ve vrstvě z celkové doby rozpoušťění činí jen asi 2-4 %.


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact