ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (3) 227 - 233 (1985)


ŠTÚDIUM BROWNMILLERITU PRIPRAVENÉHO PRI 1200 °C

I. Syntéza, identifikácia a charakterizácia


 
Drábik Milan, Petrovič Ján
 
Ústav anorganickej chémie CCHV SAV, 842 36 Bratislava, SK

Brownmillerit - C₄AF - 4CaO.Al₂O₃.Fe₂O₃ - sa syntetizoval pri teplote 1200 °C opakovanými výpalmi zmesi CaCO₃, Al(OH)₃ a Fe₂O₃, resp. výpalom prekurzora zí­skaného z roztoku dusičnanov a kyseliny ví­nnej. Za uvedených podmienok syntézy koexietujú kryštalická a amorfná fáza v približnom pomere 3:1, Al aj Fe sú kordinované tetra- a oktaédricky. V produkte výpalu prekurzora je kryštalický podiel na 95 % monominerálny C₄AF, kdežto kryštalické podiely produktov opakovaných výpalov CaCO₃, Al(OH)₃ a Fe₂O₃ obsahujú popri dominantnom C₄AF aj C, A, F, kalcium­alumináty a kalciumferity. Difrakcie C₄AF sa zhodujú s vypočí­tanými.


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact