ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (4) 315 - 324 (1985)


NÍZKOTEPLOTNÍ FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÉHO TAVENÍ SKLA
 
Bernard Vladimír
 
Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátů ČSAV a VŠCHT, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Podobnost celoelektrické sklářské pece a jejího modelu je dána transfor­mačními rovnicemi mezi veličinami modelu a díla ve tvaru obecných funkcí, jejichž konkrétní vyjádření je důsledkem podobnosti. Teplotní závislost látkových vlastností (hustoty, dynamické viskozity, měrné tepelné a elektrické vodivosti) vede ke specifikaci teplotní transformační rovnice v lineárním tvaru, což umožňuje vlastní nastavení teplot na modelu. Látkové vlastnosti jsou jedinými nezávislými proměnnými, poskytujícími určitý prostor pro zachování podobnosti. Uvolnění lze dosáhnout zanedbáním setrvačných sil v rovnici pohybu a pak je podobnost dána teplotními průběhy dynamické viskozity a měrné elektrické vodivosti, modifikovaným Grashofovým, výkono­vým a Rayleighovým číslem při adekvátním nastavení okrajových podmínek. Podobnost teplot na fázovém rozhraní sklovina-vsázka vyžaduje výkonný chladicí přístroj k zachlazování hladiny modelu, čímž je simulováno tavné teplo skloviny.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact