ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (4) 351 - 362 (1985)


MOŽNOSTI TERMOELEKTROMETRIE PRO HODNOCENÍ SUROVIN - OXIDŮ PRO PŘÍPRAVU KERAMICKÝCH SPINELOVÝCH PIGMENTŮ
 
Šolc Zdeněk, Trojan Miroslav, Pokorný Miroslav
 
Vysoká škola chemickotechnologická, Leninovo nám. 565, 532 10 Pardubice

Byly proměřeny kmitočtové závislosti činitele ztrát tg δ, relativní permiti­vity a teplotní závislosti elektrické vodivosti (log σ ∼ 1/T) u samotných oxidů Fe₂O₃, ZnO a Cr₂O₃ a u reakčních směsí Fe₂O₃ + ZnO a Cr₂O₃ + ZnO. Kmitočtové závislosti dovolují rozdělit oxidy Fe₂O₃ do dvou skupin. Změny závislostí tg δ na kmitočtu f, k nimž dochází následkem reakce oxidu Fe₂O₃ (Cr₂O₃) se ZnO, lze vysvětlit poklesem hodnot odporů v náhradním elektrickém schématu R', R, C. Teplotní závislosti elektrické vodivosti σ umožňují hodnocení a porovnávání jednotlivých oxidů Fe₂O₃ podle hodnot σ(T) a hodnot aktivační energie vodivosti. U reakčních směsí lze v závislosli log σ na 1/T určit teplotu počátku reakce; je o 100 a více °C nižší než počátek, určovaný obvyklou metodou DTA. Termoelektrometrická metoda dává mož­nost hodnotit reaktivitu oxidu Fe₂O₃ (resp. Cr₂O₃) vůči ZnO lépe než metoda, diferenční termické analýzy.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact