ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (1) 7 - 26 (1984)


VISKOZITA SKLOVIN V SOUSTAVE SiO₂-PbO-BaO-K₂O-Na₂O
 
Šašek Ladislav, Van Tu Nquyen
 
Katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Metodou plánovaných faktorových experimentů typu 2N byly stanoveny rovnice pro výpočet konstant a a b ze vztahu log (log η) = a + b log T, kterým lze vyjádřit teplotní závislost viskozity sklovin uvedené soustavy v širokém teplotním intervalu. Dále byly stanoveny rovnice pro výpočet teploty určité viskozity sklovin (log η = 3; 4; 5; 7,65; 11,2 a 13,1). Oba druhy rovnic umožňují výpočet uvedených hodnot z chemického složení zkoumaných skel. Vliv jednotlivých oxidů (Na₂O, K₂O, BaO a PbO) byl kvantifikován hodnotou faktorů fj vyjádřenou diferencí teplot (Δt (°C)), kterou vyvolává záměna 1 hmot. % SiO₂ za daný oxid.


PDF (1.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact