ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (1) 37 - 45 (1984)


VZŤAH INDEXU SVETELNÉHO LOMU K ZLOŽENIU A KRYŠTALIZÁCII HLINITOKREMIČITÝCH VLÁKIEN
 
Hrabě Zdenek 1, Chromý Stanislav 2, Jesenák Viktor 1, Koráb Otokar 1
 
1 Katedra chemickej technológie silikátov CHTF, Jánska 1, 812 37 Bratislava
2 Výzkumný ústav stavebních hmot, Hněvkovského 65, 617 00 Brno

Experimentálne výsledky stanovenia stredného indexu svetelného lomu súhlasia s výpočtom pomocou Appenových faktorov a preukazujú vyhovujúcu lineárnu aditivitu príspevkov indexu lomu hlavných zložiek hlinitokremičitých vlakien pre oblasť zloženia 0 až 60 % mol. Al₂O₃. Odvozujú sa regresné koeficiety závislosti nD od zloženia sklovitých vlákien. Linearita závislosti stredného indexu lomu od zloženia platí aj pre sklokeramický stav. Na základe stanovenia stredného indexu lomu temperovaných vlákien sa navrhuje spôsob určenia podielu mullitu po ich kryštalizácii.


PDF (1.0 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact