ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (3) 261 - 268 (1984)


ZARIADENIE NA STANOVENIE DOBY PRIECHODU TUHEJ ČASTICE USTÁLENÝM TEPLOTNÝM POĽOM
 
Nerád Ivan, Proks Ivo, Zlatovský Igor
 
Ústav anorganickej chémie Centra chemického výskumu SAV, Dúbravská cesta 5, 842 86 Bratislava

Opisuje sa zariadenie na meranie niektorých kinetických veličín reakcií malých častic (0,04-0,4 mm) kondenzovaných fáz počas krátkych časových intervalov (0,2-2 s) v teplotnej oblasti 800-1 400 °C a vo voliteľnej atmosfére. Relatívna chyba stanovenia doby záhrevu je 6"-10 %. Stupeň premeny sledovaného procesu sa stanoví vhodnou analytickou metódou alebo fázovou analýzou.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact