ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (4) 349 - 356 (1984)


VZNIK PEVNÉHO ROZTOKU Pb0,92La0,08(Zr0,65Ti0,35)0,98O3 Z KOPRECIPITÁTŮ
 
Kala Tomáš
 
Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky, Pospíšilova 281, 500 64 Hradec Králové

Koprecipitáty, připravené srážením vodných roztoků Pb(NO₃)₂, La(NO₃)₃, ZrOCl₂ a TiCl₄ amoniakálním roztokem (NH₄)₂CO₃, se rozkládají při 275 až 350 °C za vzniku směsi tetragonální (červené) modifikace PbO a suboxidu Pb₂O₃; ten se při 365-420 °C přeměňuje na PbO. Při přibližně 560 °C dochází k modifikační přeměně části tetragonální modifikace PbO v ortorombickou (žlutou) a částečně vzniká i pevný roztok Pb,La(Zr,Ti)O₃ s perovskitovou strukturou. Ve vzorcích temperovaných při 800-1100 °C existují pouze linie, odpo­vídající pevnému roztoku Pb0,92La0,08(Zr0,65Ti0,35)0,98O₃. Při teplotách 800 °C dochází ke slinování jednotlivých krystalických častic vznikajícího pevného roztoku, doprovázenému zpevněním hmoty. Přitom ze vzorku těká PbO.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact