ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (1) 69 - 72 (1983)


STANOVENIE TEPLOTNEJ ZÁVISLOSTI MÓLOVEJ TEPELNEJ KAPACITY Cm(T,patm) LaNbO₄
 
Gluškova Viera B. 1, Panova Tatjana I. 1, Eliášová Mária 2, Proks Ivo 2
 
1 Institut chimii silikatov im. I. V. Grebenščikova AN SSSR, nab. Makarova 2, 199164 Leningrad
2 Ústav anorganickej chémie CCHV Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 5, 842 36 Bratislava

Metódou vhadzovacej kalorimetrie sa stanovila teplotná závislosť prírastku mólovej entalpie ΔHm,heat(T,patm) = Hm(T,patm) - Hm(298 K,patm) tetra­gonálnej modifikácie niobičnanu lantanitého LaNbO₄ v teplotnom intervale (1592 K, 1823 K). Na základe nameranej teplotnej závislosti ΔHm,heat(T,patm) v uvedenom teplotnom rozsahu sa stanovila izobarická teplotná závislosť mó­lovej tepelnej kapacity LaNbO₄ v tvare Cm(T,patm) = α + βT, kde α = 103,1 J.mol-1.K-1 a β = 5,06.10-2 J.mol-1.K-2.


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact