ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (1) 39 - 43 (1983)


ŠTÚDIUM MORFOLOGIE MINERÁLNYCH VLÁKIEN ZO ZÁVODU NOVÁ BAŇA
 
Karolusová Eva 1, Jančula Dušan 2
 
1 Geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
2 Chemicko-technologická fakulta SVŠT, Jánska 1, 880 37 Bratislava

Elektronovým rastrovacím mikroskopom a rtg. mikroanalyzátorom boli v mnohonásobných zväčšeniach odhalené doteraz neznáme morfologické vlast­nosti minerálnych vlákien, ktoré sa vyrábajů z roztaveného alkalického čadiča a vyokopecnou troskou, alebo andezitu s vysokopecnou troskou. Vlákna nemajú konštantnú hrúbku a sú väčšinou duté. Vlákna z roztaveného andezitu a prí­sadou vysokopecnej trosky majú hrbolčeky - výdutiny, ktoré sú distribučnou analýzou na Fe indikované maximálnou koncentráciou, čo pravdepodobne od­vedá pôvodnému neroztavenému magnetitu.


PDF (1.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact