ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (1) 85 - 96 (1983)


SOUČASNÝ STAV A TENDENCE VÝVOJE VĚDY O JÍLOVÉ HMOTĚ - ARGILOLOGIE
 
Konta Jiří
 
Katedra petrologie Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Věda o jílové hmotě neboli argilologie se stala od poloviny 20. století roz­sáhlou interdisciplinární vědou, využívající a spojující různá odvětví vědy a výroby. Objevily se první specializované odborné časopisy, konferenční sborníky a monografie o jílové hmotě. Byla založena AIPEA (Association Internationale pour l´Etude des Argiles). Tento přehled je prvním, originálním pokusem, jak zpracovat téma uvedené v titulu na základě statistického zhodnocení 500 současných odborných člán­ků s cílem dát objektivní odpověď na základní otázky. Vývoj argilologie v nejbližší budoucnosti bude silné ovlivněn rostoucím tlakem průmyslové a zemědělské technologie. Argilologie se bude orientovat více na po­vrchové vlastnosti různých jílových materiálů, mezi nimi hlavně na bobtnavé fylo­silikáty a kaolinit, organojílové komplexy a na hlubší poznání mezivrstevního prostoru v krystalové struktuře. Většího využití doznají nové metody, založené na interakci jílové hmoty a různých druhů záření při řešení otázek v oblasti kry­talografie, chemie povrchu a analytické chemie.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact