ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (1) 55 - 62 (1983)


ELEKTRICKÁ VODIVOSŤ TAVENÍN SÚSTAVY CaO - MgO - SiO₂
 
Ličko Tibor, Daněk Vladimír
 
Ústav anorganickej chémie Centra chemického výskumu SAV, Dúbravská cesta 5, 842 36 Bratislava

Merala sa elektrická vodivost tavenín sústavy CaO - MgO - SiO₂ v teplotnej oblasti 1670-1920 K. Závislost konduktivity od teploty sa popísala polynómom druhého stupňa. Závislost konduktivity od zloženia možno popísat rovnicou Η = Σ ziFui(ci - c°i). Za predpokladu, že na prenose náboja sa podielajú len katióny Ca2+ a Mg2+, sa metódou násobnej lineárnej regresie funkcie Η = f(ci) získali hodnoty pohyblivostí a difúznych koeficientov týchto katiónov pri teplote 1773 a 1873 K. Zistilo sa, že pohyblivost a difúzny koeficient Ca2+ sú väčšie ako Mg2+, čo možno vysvetliť väčšou hodnotou sily iónového pola, a teda pevnejšou väzbou Me-O v prípade Mg2+ katiónov.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact