ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (1) 45 - 53 (1983)


VPLYV OBSAHU HORČÍKA NA ŠTRUKTÚRU A VLASTNOSTI SYNTETICKÝCH SMEKTITOV
 
Masár Jozef, Fajnor Štefan
 
Katedra anorganickej chémie PFUK, Mlynská dolina, Pavilón CH-2, 842 15 Bratislava

Hydrotermálnou syntézou, pri teplote 300 °C, tlaku 8,8 MPa počas šiestich dní, bolo pripra­vených šest vzoriek smektitov o najjednoduchšom chemickom zložení (SiO₂-Al₂O₃-MgO-H₂O), s postupne narastajúcim obsahom MgO. Vplyv horčíka na fyzikálnechemické vlastnosti a štruktúru syntetických smektitov bol sledovaný najmä metódou rontgenovej difrakčnej analýzy a termickej analýzy, a to až do teploty 1500 °C. Zvyšovaním obsahu MgO v skúmanom systéme vznikal popri dioktaedrickom smektite aj určitý podiel s trioktaedrickým usporiadaním oktaedrickej siete. Pri relatívne vysokom obsahu MgO (okolo 25 %) je produktom hydrotermálnej syntézy trioktaedrický smektit.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact