ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (2) 169 - 174 (1983)


ROZMĚROVÉ ZMĚNY VÝLISKŮ OXIDU HLINITÉHO PŘI JEJICH OHŘEVU
 
Landsperský Hanuš 1, Sokol Ludvík 2
 
1 Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řež
2 Tesla Holešovice, Jankovcova 15, 170 04 Praha 7

Pomocí dilatometrie v podmínkách neizotermního ohřevu jsou testovány vzorky oxidu hlinitého jako výchozího materiálu pro výrobu korundové keramiky. Většina z nich je označována jako modifikace alfa s různou velikostí měrného povrchu, některé jako modifikace gama. Jsou popsány rozměrové změny, k nimž dochází během ohřevu při konstantní rychlosti vzestupu teploty do 1460 °C. Vzorky byly rozděleny podle typu rozměrových změn do tří skupin, které jsou charakterizovány v linearizovaných souřadnicích podle Younga a Cutleta různým sklonem. Při žíhání výlisků oxidu hlinitého modifikace gama dochází v prvé fázi ke slinování této modifikace. Transformace gama → alfa, která počíná při teplotě okolo 1200 °C, má za následek výrazné snížení rychlosti smrštění.


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact