ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (2) 151 - 168 (1983)


ZTRÁTA VOLNÉ ENERGIE MLETÉHO KŘEMENE S TEPLOTOU A DOBOU ZAHŘÍVÁNÍ
 
Růžek Josef, Van Chuoc Phan
 
Katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Byla sledována kiinetika úbytku volné energie, kterou křemen získal při mletí. Volná energie se uvolňuje spontánně již stáním při normální teplotě. Do teploty 340 °C probíhá děj jako aktivovaný proces s hodnotou aktivační energie E = 23,573 ± 2,46 kJ.mol-1, při této teplotě však již jako reakce druhého řádu k = 1,097.10-2 min-1. Na neuspořádanost soustavy (křemen) v reakční vrstvě vlivem mletí můžeme soudit i z hodnoty aktivační entropie ΔS₀* = 228,53 ± 12,75 J.mol-1.K-1, TΔS₆₁₃* = 140. 10 ± 7,02 kJ.mol-1 a TΔS₁₆₇₃* = 382,34 ± 21,33 kJ.mol-1. Přesnost stanovení ΔS* je 5,01 %­. Úplným odstraněním volné energie se však měrný povrch i obsah krystalické fáze mění nepatrně. Ze získaných závislostí a poznatků jsou činěny teoretické závěry pro mechanismus mletí, účinek přísad a vliv mletí na vlastnosti křemene. Je ukázáno, že zvýšená aktivita mletím má omezené trvání, ztráta volné energie probíhá již při normální teplotě a roste s teplotou i dobou stání.


PDF (1.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact