ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (1) 45 - 48 (1981)


TEPLOTNÁ ZÁVISL0SŤ ŠTANDARDNEJ GIBBS0VEJ ENERGIE REAKCIE 4/5 Ca₅(CrO₄)₃ ↔ 14/5 CaO + 6/5 CaCr₂O₄ + O₂
 
Havlica Jaromír, Ambrúz Vladimír, Pánek Zdeněk
 
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 5, 809 34 Bratislava

Meraním rovnovážnych parciálnych tlakov kyslíka, v intervale 1 323 až 1 450 K sa stanovila teplotná závislosť štandardnej Gibbsovej energie reakcie 4/5 Ca₅(CrO₄)₃ = 14/5 CaO + 6/5 CaCr₂O₄ + O₂. Na základe výsledkov rtg. fázovej analýzy náhle ochladených vzoriek sa vyrovnaním získaných bodov metódou najmenších štvorcov vypočítal lineárny vzťah pre teplotnú závislosť štandardnej Gibbsovej energie reakcie

ΔG°r = 489 236 - 298, 2 × T [J.mol-1]

s = 5 943 J.mol-1,

(s - odhad smerodajnej odchýlky).


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact