ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (1) 55 - 60 (1981)


FYZIKÁLNO CHEMICKÉ VLASTNOSTI TAVENINY STECHIOMETRICKÉHO ZLOŽENIA Ca₃(CrO₄)₂
 
Daněk Vladimír, Ličko Tibor
 
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 5, 809 34 Bratislava

Stanovila sa teplota a charakter topenia zlúčeniny Ca₃(CrO₄)₂. Metódou padajúceho telieska sa stanovila hustota, a metódou maximálneho tlaku bublinky sa stanovilo povrchové napätie taveniny stechiometrického zloženia Ca₃(CrO₄)₂. Zistilo sa, že povrchové napätie tejto taveniny rastie so stúpajúcou teplotou. Na základe rozboru stanovených vlastností sa predpokladá podobnosť tejto zlúčeniny s nestechiornetrickými zlúčeninami anorganických bronzov.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact