ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (1) 61 - 72 (1981)


HYDRATÁCIA MODIFIKOVANÉHO MERWINITU ZA HYDROTERMÁLNYCH PODMIENOK
 
Števula Ladislav, Kaprálik Ivan, Petrovič Ján, Pisárčik Miloslav
 
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 5, 809 34 Bratislava

Rtg. fázovou analýzou a infračervenou absorpčnou spektroskópiou sa pri čiastočnom ekvimolárnom nahradení SiO₂, resp. CaO kysličníkom hlinitým v súatave o zložení C₃MS₂ sledovali tepelne spracované vzorky a ich produkty po hydrotermálnom procese. Zistilo sa, že pri 1 350 °G nahradením SiO2 merwinit postupne zaniká a tvorí sa zmes fáz-dikalciumsilikát, spinel, kvartérna fáza Q a MgO. Nahradením CaO vznikajú melility a spinel. Sféroidizáciou vzoriek v plameni horáka (do 2 900 °C) vchádzajú niektoré fázy úplne alebo čiastočne do sklovitého podielu sféroidov. Hydratáciou kryštalických vzoriek resp. sklovitých sféroidov za hydrotermálnych podmienok vznikajú kalciumsilikáthydráty, magnéziumsilikáthydráty a hydrogranáty.


PDF (1.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact