ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (3) 237 - 241 (1981)


MECHANICKÁ PEVNOSŤ KERAMICKÉHO MATERIÁLU V TEPLOTNEJ OBLASTI DEHYDROXYLÁCIE
 
Kozík Tomáš 1, Štubňa Igor 2
 
1 n. p. Elektroporcelán Louny, záv. Čab, 951 24 Nové Sady
2 Katedra fyziky Pedagogickej fakulty v Nitre, 949 01 Nitra

V práci je študovaný dehydroxylačný proces v keramickom materiáli (50 % ílov, 25 % živca, 25 % kremeňa) prostredníctvom merania mechanickej pevnosti v ohybe. Pomocou izotermických výdrží v teplotnom intervale 400-600 °C bolo zistené, že meraním mechanickej pevnosti sa dá stanoviť počiatok dehydroxylácie ako pokles týchto hodnôt. Za príčinu tohoto poklesu považujeme tvorbu nukleačných centier pre vznik trhlín, súvisiacu s rozpadom štruktúry kaolinitu. Taktiež bolo zistené, že závislosti mechanickej pevnosti od teploty a doby izotermických výdrží majú súvislosť s kinetikou dehydroxylácie.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact