ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 25, (3) 277 - 280 (1981)


METÓDA VÝPOČTU OPTICKÝCH A DIELEKTRICKÝCH KONŠTÁNT Z MERANIA ABSOLÚTNEJ SPEKULÁRNEJ ODRAZIVOSTI POVRCHU TUHÝCH LÁTOK
 
Šiška Ľubomír 1, Pisárčik Miloslav 2, Ostatník Peter 3
 
1 Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta SVŠT, 819 00 Bratislava, Gottwaldovo nám. 19
2 Ústav anorganickej chémie SAV, 809 34 Bratislava, Dúbravská cesta 5
3 Datasystém, 829 00 Bratislava, Jána Osohu 15

Navrhuje sa metóda pre výpočet základných optických a dielektrických konštánt získaných z meraní absolútnej spekulárnej odrazivosti povrchov tuhých látok. Z nameraných údajov odrazivosti sa pomocou Kramersových-Kronigových integrálov vypočítavajú spektrálne priebehy zložiek komplexnej dielektrickej konštanty, komplexného indexu lomu, absorpčný koeficient a efektívna dielektrická konštanta.


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact