ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 24, (1) 23 - 33 (1980)


TEPELNÝ ROZKLAD Sr₄Al₂O₂(OH)₈CO₃
 
Hanic František, a kol.
 
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, 809 34 Bratislava, Dúbravská cesta 5

Študovali sa podmienky vzniku zlúčeniny Sr₄Al₂O₂(OH)₈CO₃ reakciou Sr₄Al₂O₇, a atmosféry H₂O + CO₂ a jej teplotná stálosť. Tepelný rozklad Sr₄Al₂O₂(OH)₈CO₃ prebieha v troch stupňoch. Prvé dva stupne tepelného rozkladu sú dehydroxylačné reakcie, tretí stupeň je dekarbonatácia. I. stupeň dehydroxylácie je reakcia prvého poriadku. Jej aktivačná energia je 133 kJ/mol H₂O, jej reakčná entalpia je 64,4 kJ/mol H₂O.


PDF (1.2 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact