ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 24, (1) 47 - 58 (1980)


PŘÍSPĚVEK KE KRYSTALOCHEMII VERMIKULITŮ
 
Weiss Zdeněk
 
Vědeckovýzkumný uhelný ústav, 716 07 Ostrava

Na základě přepočtů chemických analýz třinácti přírodních vzorků vermikulitů byl stanoven obecný krystalochemický vzorec pro elementární buňku vermikulitu takto: (Me2+, Me1+)0,4-1,1(R2+, R3+)6(Si8-yAly)O20(OH)4 • nH2O. Obsah dominantního iontu Mg2+ v mezivrství (Me) se pohybuje od 0,16 do 1,0. Hodnota n se u studovaného souboru pohybuje v intervalu od 7 do 10. Obsahy zjištěných oktaedrických kationtů (R2+ a R3+) pak v intervalu: Mg (3,6-5,7); Fe3+ (0,0-1,0); Al (0,0-1,0); Fe2+ (0,0-0,3) a Ni (0,0-1,5). Hodnota y kolísá v intervalu 2,1-2,7. Pomoci modelováni změn hodnot strukturních faktorů, a intenzit bazálních difrakcí Mg-vermikulitu samočinným počítačem, v závislosti na změnách v chemickém složeni tohoto minerálu, byl sestaven vzorec pro výpočet strukturního faktoru jednotlivých bazálních difrakcí. Pro aplikaci tohoto vzorce je nutno znát obsah Fe3+ v oktaedrech, počet molekul vody v mezivrství a celkový náboj silikátového trojvrství.


PDF (1.1 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact