ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 24, (1) 91 - 95 (1980)


STANOVOVANIE KREMÍKA VO VZORKÁCH MAGNEZITU POMOCOU 14 MeV NEUTRÓNOV
 
Kafka Dušan, Turán Ján, Salzer Peter
 
Ústav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, 040 01 Košice, Komenského 9

Metóda neutrónovej aktivačnej analýzy môže byť jedným z výhodných postupov na sledovanie obsahu kremíka vo vzorkách magnezitu. V práci sú uvedené experimentálne výsledky stanovenia Si touto metódou vo vzorkách z technológie výroby magnezitu. Ožarovalo sa 14 MeV neutrónmi z neutrónového generátora NA3C s hustotou neutrónového toku 1*107 cm-2s-1, stanovované množstvá Si vo vzorkách sa pohybovali od 0,0758x do 0,3596 g. Na stanovovanie Si sme využili meranie gama žiarenia o energii 1,78 MeV rádionuklidu 28Al vznikajúceho jadrovou reakciou 28Si(n, p)28Al. Interferencia od fosforu (gama žiarenie rádionuklidu 31P) vzhľadom k jeho malým obsahom bola zanedbateľná.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact